N TA 99490 Katalysator Skrotpris (2023)

Att förstå det aktuella värdet på din N/TA/99490 katalysator är viktigt när det gäller att sälja den som skrot. Eftersom efterfrågan på värdefulla metaller inom katalysatorer fortsätter att öka, kan du maximera din vinst genom att hålla dig informerad om skrotpriserna.

I den här artikeln kommer vi att utforska skrotpriserna för N/TA/99490-katalysatorn och hjälpa dig att fatta det bästa beslutet när du säljer.

Katalysatorn N/TA/99490 finns i specifika bilmodeller, till exempel Dodge Durango. När du söker efter skrotpriser är det avgörande att ha en klar förståelse för den specifika omvandlaren du har.

Eftermarknadsomvandlare från år 2005 kan vara relevanta för din sökning. Även om marknadspriserna varierar, är det viktigt att hålla ett öga på dagliga uppdateringar för kunniga skrotare som du.

I den ständigt fluktuerande världen av värden på ädelmetaller, kommer att vara välinformerad om din N/TA/99490 katalysators skrotpris hjälpa dig att fatta det bästa beslutet när du säljer.

Håll dig uppdaterad om aktuella marknadstrender och njut av fördelarna med att sälja din katalysator till bästa möjliga pris. Lycka till med skrotningen!

Relaterade skrotprisguider:

 • Nelson 29525A Katalysator Skrotpris
 • Delphi Katalysator Skrotpris
 • N/CE 99000 Katalysator Skrotpris
 • BC34-5K282-NA Katalysator Skrotpris

Innehållsförteckning

Vad är det genomsnittliga skrotpriset för N TA 99490 katalytisk omvandlare?

N TA 99490 Katalysator Skrotpris (1)

När du vill sälja din N TA 99490 katalysator kanske du är nyfiken på det genomsnittliga skrotpriset. Även om priserna på katalysatorer kan variera avsevärt, kan det hjälpa dig att göra en rättvis affär genom att veta det ungefärliga värdet på din specifika modell.

Katalysatorn N TA 99490, som kommer från en Dodge Durango, är gjord av keramiskt material. Dess pris är dock svårare att fastställa utan mer specifik information om marknadsförhållanden, konverterarens tillstånd och köparen eller regionen du säljer i.

Baserat på vår forskning tror vi dock att ett skrotpris på över 150 USD är möjligt för en enda N TA 99490 katalysator.

För att ge dig en allmän uppfattning varierar skrotvärdet för katalysatorer från $10 för en eftermarknadskatt till $1 500 för mycket eftertraktade komponenter.

För att vara säker på att du får det bästa erbjudandet, överväg följande tips:

 • Undersök aktuella marknadspriser: Vissa webbplatser, som ScrapMonster, tillhandahåller dagliga uppdateringar om skrotpriser för katalysatorer för olika köpare i USA. Dessa kan vara utmärkta resurser för att förstå aktuella marknadstrender och prissättning för N TA 99490 katalysatorer.
 • Känn till serienumret: Seriekoden för din GM-tillverkade katalysator kan ge dig mer information om din specifika modell och hjälpa köpare att bestämma ett mer exakt pris. I de flesta fall kommer GM att ha en skylt med åtta siffror som seriekod (t.ex., Chevy, GMC eller Cadillac).
 • Hitta rätt köpare: För att hitta närmaste köpare av katalysatorskrot, konsultera kataloger som katalogen för återförsäljare av katalysatorer. Detta kan hjälpa dig att hitta pålitliga och rättvisa köpare som är kunniga om marknadsvärdet på en N TA 99490 katalysator.

Genom att hålla dig informerad och känna till de specifika detaljerna för din N TA 99490-omvandlare kan du säkerställa att du får bästa möjliga pris när det är dags att skrota. Så använd dessa insikter och bästa praxis för att navigera i säljprocessen med tillförsikt.

Varför skulle du sälja en N/TA/99490 katalysator?

N TA 99490 Katalysator Skrotpris (2)

Du kan välja att sälja en N/TA/99490 katalysator av olika anledningar. För det första, låt oss förstå exakt vad en N/TA/99490 katalysator är. Det är en katalysator designad för en specifik bilmodell, till exempelDodge Durangofrån 2004 till 2005.

Denna typ av omvandlare innehåller en keramisk monolit, som hjälper till att minska skadliga utsläpp från bilens motor.

Låt oss nu utforska några anledningar till varför du kanske vill sälja din N/TA/99490 katalysator:

 • Skrot värde: De ädla metallerna som finns i katalysatorer gör dem värdefulla för skrot. Materialen inuti inkluderar rodium, platina och palladium. Dessa metaller är dyra, med rodium prissatt till cirka 15 400 USD per ounce eller 495 USD per gram, och palladium runt 2 049 USD per ounce eller 65 USD per gram.
 • Byte av en gammal eller skadad omvandlare: Om din N/TA/99490 katalysator inte längre fungerar effektivt eller har blivit skadad kan du bestämma dig för att byta ut den. I det här fallet kan en försäljning av den gamla som skrot hjälpa dig att kompensera för kostnaderna för att köpa och installera en ny.
 • Miljöansvar: Att sälja en icke-fungerande katalysator säkerställer att den inte hamnar på en soptipp. De värdefulla metallerna kan utvinnas, återvinnas och användas i produktionen av nya katalysatorer eller andra produkter.

Innan du fortsätter att sälja din N/TA/99490 katalysator, se till att samla in korrekt information om dess aktuella skrotvärde. Vanligtvis kan du få det bästa priset för din omvandlare baserat på dess serienummer, som kan ge detaljer om fordonet den kom ifrån och mängden ädelmetaller den innehåller.

Tänk på att priserna kan variera beroende på marknadsförhållanden och bilens specifika märke och modell.

Varför får vissa katalytiska omvandlare högre priser än andra?

Eftermarknad kontra OEM-delar

N TA 99490 Katalysator Skrotpris (3)

När det kommer till ditt fordons katalysator kommer du att märka en skillnad i värde mellan eftermarknads- och OEM-delar (Original Equipment Manufacturer). OEM-katalysatorer är mer värdefulla eftersom de har ett högre ädelmetallinnehåll.

Däremot har eftermarknadsdelar ofta inte lika mycket värde, även om de betraktas som skrot. En nyckelfaktor för att bestämma en omvandlares värde är metallinnehållet, så välj OEM-delar när det är möjligt.

Aktuella priser och efterfrågan på ädla metaller

N TA 99490 Katalysator Skrotpris (4)

Katalysatorer är värdefulla på grund av deras innehåll av ädelmetaller som rodium, palladium och platina. Dessa metaller hjälper till att minska fordonsutsläppen och deras priser kan fluktuera baserat på olika faktorer som efterfrågan på marknaden och globala ekonomiska situationer.

När priserna på dessa metaller stiger, stiger också värdet på katalysatorer. Som ett resultat kan du upptäcka att din katalysator har ett högre skrotvärde under perioder med ökad efterfrågan eller när priserna på ädelmetaller stiger.

Katalysatorns sällsynthet

N TA 99490 Katalysator Skrotpris (5)

Alla katalysatorer är inte skapade lika. Vissa är sällsynta än andra, och denna sällsynthet kan avsevärt påverka deras skrotvärde. Bilmärke och modell kan påverka katalysatorns värde, med vissa märken som är mer eftertraktade på grund av deras metallinnehåll.

Till exempel kan en sällsyntare omvandlare med högre metallinnehåll få över 1 000 dollar, medan en vanligare omvandlare kanske bara ger ett par hundra dollar. Var noga med att undersöka din specifika omvandlartyp för att bestämma dess potentiella värde exakt.

Faktorer som påverkar katalysatorpriserna

När man bestämmer skrotpriset för en N TA 99490 katalysator är det flera faktorer som spelar roll för den slutliga kostnaden. I det här avsnittet kommer vi att utforska dessa faktorer mer i detalj.

Köparen av din katalysator

N TA 99490 Katalysator Skrotpris (6)

Olika köpare kommer att erbjuda olika priser för din begagnade katalysator. Se till att göra din efterforskning och jämför erbjudanden från olika köpare, såsom skrotgårdar, onlineplattformar och bildelarbutiker, för att få det bästa erbjudandet för din omvandlare.

Fordonets motorstorlek

Storleken på ditt fordons motor påverkar direkt värdet på din katalysator. Större motorer har i allmänhet större mängder ädelmetaller, som platina, palladium och rodium, vilket innebär att de vanligtvis kräver ett högre pris.

Fordons körsträcka

N TA 99490 Katalysator Skrotpris (7)

Bilens körsträcka kan också påverka värdet på din katalysator. När en bil körs utsätts katalysatorn för slitage, vilket gör att dess prestanda försämras med tiden.

Fordon med hög körsträcka kan ha omvandlare med reducerat skrotvärde på grund av deras försämrade funktionalitet.

Katalysatorns tillstånd

N TA 99490 Katalysator Skrotpris (8)

Slutligen är det övergripande tillståndet för din katalysator en viktig faktor när du bestämmer dess värde. En välskött omvandlare har sannolikt ett högre värde eftersom den behåller mer av sin ädelmetallhalt. Olika aspekter att tänka på när det gäller din omvandlares skick är:

 • Oavsett om det är en original- eller eftermarknadsdel
 • Förekomsten av sprickor, bucklor eller andra skador
 • Synliga tecken på överdrivet slitage
 • Omvandlarens korrekta funktion

Ha dessa faktorer i åtanke när du navigerar i processen för att sälja din N TA 99490 katalysator. Genom att förstå nyckelkomponenterna som påverkar dess värde, är du bättre rustad att förhandla och säkra bästa möjliga pris för din skrotomvandlare.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig om N/TA/99490-katalysatorn och dess skrotpris. Som en begagnad komponent från Dodge Durango-fordon ligger dess värde främst i dess keramiska monolit.

För att få ut det mesta av återvinning eller försäljning av din N/TA/99490 katalysator, tänk på dessa nyckelfaktorer:

 • Marknadsräntor: Katalysatorns skrotpriser fluktuerar. Var medveten om aktuella priser i din region för att säkerställa bästa pris.
 • Ansedda köpare: Kontakta ett pålitligt företag för att säkerställa en rättvis och korrekt utvärdering av din omvandlare.
 • Miljöpåverkan: Kom ihåg att återvinning av din katalysator bidrar till en grönare miljö, eftersom det förhindrar utsläpp av skadliga ämnen som NO2 och CO.

Genom att hålla dig informerad och fatta välinformerade beslut kan du maximera värdet av din N/TA/99490 katalysator och bidra till en mer hållbar framtid.

 • Författare
 • Nya Inlägg

Nigel Grey

Nigel är en livslång bilentusiast och har skrivit om bilar och lastbilar i över 10 år. Han började ursprungligen i tryckta tidningar som motorjournalist och arbetar nu heltid för Vehicle Think där han leder redaktionen.

Senaste inläggen av Nigel Gray(se allt)

 • Katalysatorskrotpriser i Ottawa- 22 maj 2023
 • Katalysatorskrotpriser i Colorado- 22 maj 2023
 • Katalysatorskrotpriser i Alabama- 22 maj 2023
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 05/11/2023

Views: 5307

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.